Ordningsregler och allmän information

Ordningsregler för Sjöbo Sommarstad

Trädgård och byggnad

 • För alla typer av byggnationer krävs tillstånd enligt vad som sägs i kontrakt och detaljplan. All planerad förändring ska meddelas och godkännas av styrelsen innan ansökan om bygglov görs.
 • Den som installerar mulltoa eller förbrännings toa ska ansöka om tillstånd hos Borås stad.
 • Kemtoaletter töms utanför 3:ans toalett i därför avsedd behållare.
 • Du som har skorsten med insats eller öppen eldstad ska anmäla det till Gösab
  tel 033-41 75 75 om det inte redan är gjort – alltid vid ägarbyte.
  Undantag från huvudregeln är sotning vart 3:e eller 4:eår och brandskyddskontroll vart 6:e år. För att ha denna intervallen krävs det att man har en maximal årsförbrukning på ca en kubikmeter ved. Vilket innebär att man eldar enstaka gånger. Eller att det är en fritidsfastighet, där man har denna typ av användning av sin eldstad.
  Eldstad som inte använts på 4 år har automatiskt eldningsförbud tills anläggningen är godkänd
 • Bevattning med spridare är tillåtet mellan 06.00-10.00 samt 16.00-23.00

Kolonilottens ändamål och skötsel

 • Ogräs utanför staket och häckar rensas bort av stugägaren och ska ske till mitten av gången. Grenar får inte hänga ut över tomtgräsen. Detta ska ske kontinuerligt under säsong.
  Styrelsen ber stugägare se till att gatskyltar med stugnummer och gatlyktor på området inte skyms av växtlighet från trädgården.
  Området besiktigas av styrelsen i mitten av juli.
  Där styrelsen bedömer att ovan inte är gjort tas en personlig kontakt om inte det hjälper utgår ett vite som bestäms av styrelsen.

Tippen

 • Endast trädgårdsavfall får slängas på tippen, dock inte grövre grenar och trädstammar. Stötta ”Tippengruppens” arbete genom att följa deras anvisningar.
 • Invasiva växter (läs mer på Borås stads hemsida) får inte slängas på tippen, dessa ska läggas i särskild påse och lämnas på återvinningsstation där det skickas vidare till Göteborg.

Skötsel av allmänna områden

 • Städning av toaletterna sker enligt lista i tillsyn under veckan och i slutet av den aktuella veckan torkas porslin och golv. Den som inte kan städa får byta tid eller sätta annan i sitt ställe. Toalettpapper, rengöringsmedel, trasor mm finns att hämta i toalett nr 3 (mellanutrymmet). Utebliven städning debiteras med en avgift om 750:-.
 • Deltagandet i städ/arbetsdagarna är obligatoriskt för alla. Det finns både lättare och tyngre arbetsuppgifter. Då sköter vi våra gemensamma områden och byggnader.
  Den som inte deltar vid någon av utannonserade städdagarna och inte heller utför något annat arbete debiteras 750:-. Undantagna är de som jobbar i någon arbetsgrupp.
 • Du får låna häcksax, trimmer, tigersåg samt lövblås av föreningen. Tag kontakt med Marijan stuga 120, Kalle stuga 35, Janne stuga 64, Lars stuga 40 eller Gun-Britt stuga 69.

Sophantering

 • Hushållscontainern är endast till för hushållssopor dvs. svarta och vita påsar. Påsar finns att hämta i toalett nr 3 (mellanutrymmet).
  Grovsopscontainer finns i vissa perioder vid ”Tippen”. Observera att du inte får slänga miljöfarligt avfall som lysrör, färg, elektronik, däck m.m.
  Skrymmande avfall t.ex. från renovering av stugan får du själv transportera bort.

Bilparkering

 • Parkeringsförbud råder inom området. Det är tillåtet att köra in och lasta av. Tillfälligt P-tillstånd tillhandahålls vid behov av styrelsen.
 • Stugägare får inte parkera på besöksplatser. Parkeringskort ska ligga i rutan för besökare – Gästparkeringarna är 111-116 samt 67-70
 • Den yttre vägbommen skall vara låst kl 22.00.
 • Husbilar och andra större fordon som ej är nyttotrafik får ej köra in på området.
 • Husbilar får inte parkera på vår parkering.

Information

 • Läs informationen på anslagstavlan vid föreningsstugan regelbundet.
 • Styrelsens protokoll finns att läsa på hemsidan.
 • Anmäl alla fall av skadegörelse och stöld till polisen.
 • Om du vill ha parkerings- eller båtplats, kontakta Lars Idborg, stuga 98.
 • Hyra av storstugan, kontakta Gun-Britt Pihlblad, stuga 69
 • Hyra av släpkärran, kontakta Elisabet Ericsson, stuga 46 – var ute i god tid.
 • Försäljning av singel och väggrus. 30:-/kärra betalas med swish 123 21 681 28 alt skriv upp dig vid mellanutymmet vid 3:ans toa.
  OBS! Singel är endast till för din egen trädgård inget får läggas i gångarna.
 • Kör långsamt inom området max hastighet 7 km.
 • Körning på gräsmattor är ej tillåtet.
 • Ny ägare ansvarar själv för att meddela sig som ägare till skattemyndigheten.

Uppdaterad 2020-08-31