Ordningsregler och allmän information

Ordningsregler för Sjöbo Sommarstad

Trädgård och byggnad
För alla typer av byggnationer krävs tillstånd enligt vad som sägs i kontrakt och detaljplan. All planerad förändring ska meddelas och godkännas av styrelsen innan ansökan om bygglov görs. Den som installerar mulltoa eller förbrännings toa ska ansöka om tillstånd hos Borås stad, blankett finns på hemsidan. Mulltoa måste skötas så att andra inte vållas obehag. Kem toaletter töms i hon utanför treans toalett. Om en eldstad inte används på 4 år, inträder automatiskt eldningsförbud.

Bevattning med spridare är tillåtet
mellan kl: 06.00 -10.00 samt 16.00-23.00.

Kolonilottens ändamål och skötsel
Ogräs utanför staket och häckar rensas bort av stugägaren och ska ske till mitten av gången. Övriga ytor rensas på städdagar. Grenar får inte hänga ut över tomtgräsen.
Om kolonilotten, stugan, staketet etc inte sköts på ett tillfredsställande sätt ska styrelsen skriftligen påpeka de brister som förekommer.  Vid detta tillfälle uppmanas medlemmen att före ett utsatt datum rätta till bristerna. Om så ej skett vid angivet datum erhåller medlemmen en skriftlig varning och därefter går ett vite ut till ett belopp som årsmötet beslutar om. Som en sista åtgärd kan föreningen återta lotten och göra medlemmen betalningsansvarig för kostnader som uppstår i samband med upprensning av lotten borttagning av stuga, växthus mm.

Tippen
Endast trädgårdsavfall får slängas på tippen, dock inte grövre grenar och trädstammar. Stötta ”Tippengruppens” arbete genom att följa deras anvisningar.

Skötsel av allmänna områden
Städning av toaletterna sker enligt lista i slutet av den aktuella veckan. Den som inte kan städa får byta tid eller sätta annan i sitt ställe. Toalettpapper finns att hämta i toalett nr 3 (mellanutrymmet). Utebliven städning debiteras med en avgift om 750:-.
Deltagandet i städdagarna är obligatoriskt för alla. Det finns både lättare och tyngre arbetsuppgifter.
Den som inte deltar vid någon av utannonserade städdagarna och inte heller utför något annat arbete debiteras 750:-. Undantagna är de som jobbar i någon arbetsgrupp,

Sophantering
Den blå containern är endast till för hushållssopor dvs. svarta och vita påsar. Påsar finns att hämta i toalett nr 3 (mellanutrymmet).
Grovsopscontainer finns i vissa perioder vid ”Tippen”. Observera att föreningen får betala straffavgift om miljöfarligt avfall slängs, t.ex. lysrör, färg, elektronik m.m. Skrymmande avfall t.ex. från renovering av stugan får du själv transportera bort.

Bilparkering
Parkeringsförbud råder inom området. Det är tillåtet att köra in vid transport av tungt gods eller rörelsehindrad. Tillfälligt P-tillstånd fås av styrelsen. Stugägare får inte parkera på besöksplatser. Den yttre vägbommen skall vara låst efter 22.00.

Information
Läs anslagstavlorna regelbundet.
Anmäl alla fall av skadegörelse och stöld till polisen.
Om du vill ha parkerings- eller båtplats, kontakta Lars Idborg, stuga 98.
Hyra av storstugan, släpkärran eller partytältet,
kontakta Gun-Britt Pihlblad, stuga 69, eller när hon inte kan Ann Zandén, stuga 81

Uppdaterad 2020-01-23